Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Rekrutacja do klasy pierwszej
W związku ze zmianami Ustawy o systemie oświaty dotyczącymi przyjmowania dzieci do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zmieniły się zasady rekrutacji i dokumentacja z tym związana.

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

Dzieci (kandydaci) spoza obwodu mogą zostać przyjęte do pierwszej klasy, na wolne miejsca pozostałe po przyjęciu dzieci z obwodu, po przejściu przez procedurę postępowania rekrutacyjnego. Rodzice kandydatów wypełniają wniosek oraz dołączają stosowne oświadczenia.

Cała procedura jest opisana w regulaminie rekrutacji, który jest dostępny w zakładce Regulamin rekrutacji.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2015/2016

Rodzice kandydatów z obwodu szkoły składają:

ZGŁOSZENIE

w terminie 10 – 31 marca 2015r.

Rodzice kandydatów spoza obwodu
szkoły składają:
WNIOSEK

w terminie 10 – 31 marca 2015r.

 

Wniosek musi być dostarczony wraz ze stosownymi
oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie
przynajmniej jednego z punktowanych kryteriów:

1.        Kandydat posiada rodzeństwo w Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach - 1 pkt.

2.        Kandydat uczęszczał do przedszkola w obwodzie naszej Szkoły – 1 pkt.

3.         Nasza Szkoła znajduje się w pobliżu miejsca pracy rodzica – 1 pkt.

Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy dostarczyć do sekretariatu szkoły.

Proces rekrutacji odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem, który dostępny jest w zakładce Harmonogram rekrutacji.