Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Cennik wynajmu

ZARZĄDZENIE NR 242.2017
WÓJTA GMINY CHRZĄSTOWICE
z dnia 16 stycznia 2017 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie
Gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 30 ust.1, ust.2 pkt 2,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579), uchwały nr XXVI.190.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz uchwały nr XXII.160.2013 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1, zarządza się, co następuje:

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.

1. Podstawą wynajmu niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrząstowice jest wniosek podmiotu zainteresowanego, zawierający imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, adres zamieszkania lub adres siedziby, proponowany termin wynajmu, cel wynajmu, numer telefonu kontaktowego.
2. Wynajęcie niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrząstowice następuje po zawarciu stosownej umowy najmu pomiędzy Gminą Chrząstowice, a zainteresowanym podmiotem.
3. Odpłatność niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrząstowice stanowi dochód Gminy Chrząstowice.
4. Korzystanie z niektórych obiektów użyteczności publicznej możliwe będzie po podpisaniu umowy i uiszczeniu opłaty w kasie urzędu lub na wyodrębnione konto bankowe.

Rozdział 2.
Wynajem pomieszczeń w budynkach jednostek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Chrząstowice
§ 2.

1. Wynajęcie pomieszczeń szkolnych możliwe jest:
1) po realizacji obowiązkowych i pozalekcyjnych zajęć, w których uczestniczy młodzież szkolna;
2) w dni wolne od pracy określone w ustawie o dniach wolnych od pracy.
2. Podmiot zainteresowany wynajmem składa wniosek dyrektorowi jednostki oświatowej.

§ 3.

1. Ustala się wysokość opłaty za wynajem:
1) sali lekcyjnej w wysokości - 33,00 zł netto+ należny podatek VAT za 1godzinę zegarową;
2) sali komputerowej w wysokości - 50,00 zł netto+ należny podatek VAT za 1godzinę zegarową;
3) sali gimnastycznej:
a) dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Chrząstowice w wysokości - 33,00 zł netto + należny podatek VAT za 1 godzinę zegarową;
b) dla drużyn zrzeszonych w klubach na terenie Gminy Chrząstowice w wysokości - 33,00 zł netto + należny podatek VAT za miesiąc z limitem 3 godzin zegarowych tygodniowo;
c) dla grup nie zrzeszonych w klubach sportowych w wysokości - 37,00 zł netto + należny podatek VAT za 1 godzinę zegarową;
d) na imprezy, wystawy, koncerty, turnieje i inne spotkania:
- w dni powszednie w wysokości 122,00 zł netto + należny podatek VAT za jeden dzień;
- w dni wolne od pracy w wysokości 244,00 zł netto + należny podatek VAT za jeden dzień.

Rozdział 3.
Wynajem pomieszczeń w klubach i świetlicach wiejskich, boisk sportowych i parkingów
§ 4.

1. Ustala się wysokości opłat za jednorazowy wynajem sali klubów i świetlic wiejskich ujętych w załączniku do niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na:
1) przyjęcie rodzinne - 200,00 zł netto + należny podatek VAT;
2) prezentację - 200,00 zł netto + należny podatek VAT;
3) kiermasz - 150,00 zł netto + należny podatek VAT;
4) szkolenie - 100,00 zł netto + należny podatek VAT;
5) imprezy inne - 200,00 zł netto + należny podatek VAT; ;
6) spotkanie z wyborcami - 10,00 zł netto + należny podatek VAT za godzinę zegarową.
2. Ustala się opłatę w wysokości 20,00 zł/h netto + należny podatek VAT za cykliczny wynajem sali klubów i świetlic wiejskich, w celu prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą lub dorosłymi, za prowadzenie których pobierana jest opłata od uczestników zajęć.

§ 5.

1. Ustala się następujące wysokości opłat za wynajem boiska sportowego bez zaplecza na terenie gminy Chrząstowice:
1) zawody sportowe - 200,00 zł netto + należny podatek VAT;
2) trening - 20,00 zł/h netto + należny podatek VAT;
3) pokaz, widowisko - 200,00 zł netto + należny podatek VAT;
4) ustawienie wesołego miasteczka - 500,00 zł/24 h netto + należny podatek VAT;

§ 6.

Ustala się następujące wysokości opłat za wynajem parkingów na terenie gminy Chrząstowice:
1. Wynajem z poborem energii elektrycznej z klubu czy świetlicy np. w celu usytuowania rentgena klatki piersiowej, mammografu itp. realizowany przez komercyjne firmy medyczne - 100,00 zł/h netto + należny podatek VAT.
2. Wynajem w celu organizacji imprezy kulturalnej lub sportowej bez dostępu do energii elektrycznej przez podmiot komercyjny 50,00 zł/h netto + należny podatek VAT.

Rozdział 4.
Wynajem hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1 osobom prawnym i grupom zorganizowanym
§ 7.

1. Ustala się wysokości opłat za wynajem hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach:
1) dla osób fizycznych, osób prawnych i grup zorganizowanych:

Wykorzystanie hali Cena wynajmu 1 godziny z dostępem do szatni bez natrysków brutto Cena wynajmu 1 godziny z dostępem do szatni bez natrysków brutto
Zajęcia rekreacyjno-sportowe o charakterze niekomercyjnym Cała płyta 56,00 netto + należny podatek VAT ½ płyty 37,00 netto + należny podatek VAT
Zajęcia rekreacyjno-sportowe o charakterze komercyjnym Cała płyta 81,00 netto + należny podatek VAT ½ płyty 57,00 netto + należny podatek VAT

2) wysokości opłat określone w pkt 1 podlegają zwiększeniu o 50% jeżeli wynajem hali sportowej ma miejsce w sobotę i w niedzielę;
3) wysokości opłat określone w pkt 1 podlegają obniżeniu o 50% jeżeli wynajem hali sportowej dotyczy:
a) rodziców wraz z dziećmi do lat 16-stu, z terenu gminy Chrząstowice, zorganizowanych w grupy o liczbie co najmniej 10 osób;
b) zorganizowanych, cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci do lat 16-stu, z terenu gminy Chrząstowice, realizowanych pod opieką trenera lub instruktora;
4) za jednorazowy dostęp do natrysków dla grupy do 12 osób pobierana jest opłata w wysokości 17,00 zł netto + należny podatek VAT.
2. Wysokość opłat za wynajem hali sportowej z przeznaczeniem na uroczystości, turnieje, wystawy, koncerty i inne imprezy okolicznościowe, w tym wymagające specjalnego przygotowania obiektu będzie ustalane indywidualnie w drodze negocjacji pomiędzy zainteresowanymi, a Wójtem Gminy Chrząstowice.

Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8.

Tracą moc zarządzenia:
1) nr 94.2015 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 22 wrzesnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrząstowice;
2) nr 132.2016 Wójta Gminy Chrząstowice z dnia 5 stycznia 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za wynajem niektórych obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Chrząstowice.

§ 9.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek oświatowych, gospodarzom klubów i świetlic wiejskich oraz pracownikom merytorycznym Urzędu Gminy Chrząstowice.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Chrząstowice
Florian Ciecior

 

Załącznik do zarządzenia nr 242.2017
Wójta Gminy Chrząstowice
z dnia 16 stycznia 2017 r.

Wykaz klubów i świetlic wiejskich przeznaczonych do wynajmu
1) Klub Wiejski w Dańcu, ul. Dąbrowicka 4;
2) Świetlica Wiejska w Dąbrowicach, ul. Wiejska 11;
3) Klub Wiejski w Dębiu, ul. Zielona 2;
4) Samorządowy Dom Spotkań w Dębskiej Kuźni, ul. Kolnia 12;
5) Świetlica Wiejska w Falmirowicach, ul. Wiejska 27;
6) Świetlica Wiejska w Lędzinach, ul. Szkolna 2;
7) Świetlica Wiejska w Suchym Borze, ul. Szkolna 2.