Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Podręczniki 2018-19

Zasady płatności za podręczniki zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej

Uprzejmie przypominamy dyrektorom i rodzicom zasady płatności za podręczniki – zapewnione przez MEN i pochodzące z dotacji celowej.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia:

Podręcznika do klasy I, II i III zapewnionego przez Ministra Edukacji Narodowej szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

kwoty 4,34 zł za każdą z czterech części „Naszego elementarza” do klasy I szkoły podstawowej;

kwoty 4,21 zł za każdą z dziewięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy II szkoły podstawowej;

kwoty 2,35 zł za każdą z dziesięciu części podręcznika „Nasza szkoła” do klasy III szkoły podstawowej.

Kwoty te stanowią dochód budżetu państwa. Wpłaty dokonuje rodzic ucznia na rachunek dochodów Ministerstwa Edukacji Narodowej obsługiwany przez:  

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie,

numer rachunku: 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000.

W treści przelewu należy wpisać: „zwrot za podręcznik do klasy …”, podając klasę (I, II lub III), której dotyczy zwrot.

Podstawa prawna:

Art. 2ak ust. 3 pkt. 2 i ust. 4 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I–III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra. Kwota zwrotu stanowi dochód budżetu państwa.

Podręczników lub materiałów edukacyjnych zakupionych ze środków dotacji celowej:

do języka obcego nowożytnego do klasy I, II, III szkoły podstawowej,

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie IV, V szkoły podstawowej,

do obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasie I, II gimnazjum, 

szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z procedurą określoną przez dyrektora szkoły.

Zwrot kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego zakupionego przez szkołę ze środków dotacji celowej stanowi dochód szkoły/jednostki samorządu terytorialnego. 

W tym przypadku zwrot kosztów zakupu podręcznika rodzice powinni przekazać na rachunek bankowy szkoły/jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa prawna:

Art. 22ak ust. 2 i 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty stanowi iż szczegółowe warunki korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych określa dyrektor szkoły, uwzględniając konieczność zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika
lub materiału edukacyjnego szkoła podstawowa i gimnazjum może żądać
od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego."

Z poważaniem

Beata Matosek Zastępca Dyrektora Departament Ekonomiczny


Komunikat !
  
Został ustalony i zatwierdzony wykaz podręczników i ćwiczeń, który będzie obowiązywał w naszej szkole w nowym roku szkolnym 2018/2019.
Warto już teraz z nim zapoznać

Podręczniki zaznaczone na czerwono są darmowe/szkolne/
Nie trzeba ich kupować!
Podręczniki do religii zostaną podane we wrześniu i zakupione przez nauczyciela