Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Program Wychowawczo - Profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej im. S. Staszica

w Chrząstowicach

2018-2021

WSTĘP

Program ten powstał w wyniku szkolnej dyskusji na temat: „Cele wychowawcze szkoły; co trzeba zmienić?”. Stał się on podstawą hasła:  Szkoła - mój dom; umiemy żyć z innymi

i dla innych.

 

Projekt programu wychowawczego szkoły przedstawiony został wszystkim nauczycielom na zebraniu Rady Pedagogicznej, a następnie skonsultowany z rodzicami na spotkaniu Rady Rodziców we wrześniu 2018 roku. Po uwzględnieniu uwag rodziców i uczniów, uchwalono niniejszą wersję Szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego.

Uchwała Rady Rodziców z dnia 20 września 2018 roku.

UWAGI WSTĘPNE 

Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do dzieci mają rodzice. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów we wszystkich wymiarach, w tym:

 1. Intelektualnym
 2. Psychicznym
 3. Społecznym
 4. Zdrowotnym
 5. Estetycznym
 6. Moralnym
 7. Duchowym 

Wychowanie opiera się na przyjęciu określonego kierunku moralnego. Szczególne ważne są tu:

 1. Budzenie wrażliwości moralnej.
 2. Wspomaganie uczniów w ich dążeniu do samodzielności osądów i działań.
 3. Wspomaganie ich w umiejętności łączenia wymiaru indywidualnego i społecznego. 

PROCEDURY TWORZENIA PROGRAMU

Po konsultacjach i analizie problemów wychowawczych oraz spostrzeżeń i wniosków
w sprawach wychowawczych, poczynionych podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej, ustalono listę zagadnień, które powinny być uwzględnione w planie wychowawczo-profilaktycznym. Dominowały następujące zagadnienia:

  • Brak szacunku do pracy i nauki
  • Lekceważący stosunek do nauczycieli
  • Brak odpowiedzialności za swoje czyny
  • Używanie wulgaryzmów
  • Nieposzanowanie rodziców
  • Niszczenie mienia szkolnego
  • Hałas
  • Nieznajomość najbliższej okolicy i miejsca zamieszkania
  • Brak należytej troski o zdrowie
  • Opuszczanie lekcji
  • Konsumpcyjne nastawienie do świata
  • Uzależnienie od gier komputerowych i Internetu
  • Fonohilizm
  • Zagrożenia w cyberprzestrzeni

 

Propozycje do programu szkoły przedstawił Samorząd Uczniowski. Ich zdaniem największe problemy szkoły to:

·         Spóźnianie się na lekcje

·         Hałas

·         Niszczenie mienia

·         Brak należytego porządku w szatni i w szafkach

·         Próby niestosowania się do regulaminów

·         Jednostkowe zachowania ryzykowne, na przykład: sięganie po papierosy czy alkohol

·         Fonoholizm

·         Nadużywanie napojów energetyzujących

·         Hejtowanie w Internecie oraz przy pomocy telefonii komórkowej: cyberprzemoc

Po zebraniu materiału, zespół nauczycieli określił główne wartości wychowawcze szkoły
w wyżej wymienionej sprawie . Jako główną misję szkoły,  przyjęto  hasło: Szkoła -  mój dom, umiemy żyć z innymi i dla innych.

Określono cele wychowawcze, sformułowano plan dalszych działań oraz ustalono, jakie treści program  powinien zawierać.

Projekt następnie przedstawiono Radzie Rodziców do konsultacji i uchwalenia.

 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

im. S. Staszica w Chrząstowicach 

PROFILAKTYKA SZKOLNA

Szkolny program profilaktyki jest to projekt systemowych rozwiązań w środowisku szkolnym, który uzupełnia wychowanie i ukierunkowuje je na:

·         wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu

rozwojowi i zdrowemu życiu;

·         ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;

·         inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.

Na podstawie przepisów ustawy prawa oświatowego oraz z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14. lutego 2017 roku.

Rada Rodziców uchwala  poniższy program WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY.

§ 1 

Nauczyciele Publicznej Szkoły  Podstawowej w Chrząstowicach :

a)   budują z uczniami relacje oparte na zaufaniu, prowadzą rozmowę ucząc nawiązywania serdecznego kontaktu, sympatii, szacunku i tolerancji. Kształtują jednostki twórcze, kreatywne, zdolne do sterowania własnym rozwojem w szkole i poza nią. Rozwijają kompetencje kluczowe, 

b)      pomagają uczniom lepiej rozumieć otaczający świat i zasadność własnych postaw, rozwijają umiejętności komunikacyjne, które umożliwiają dialog z innymi, wspierają rozwój indywidualny i społeczny ucznia,

c) wskazują jak i gdzie szukać sposobów radzenia sobie z zagrożeniami związanymi zarówno z poszukiwaniem własnej tożsamości, jak i wzorcami do naśladowania.

 

§ 2 

Założenia ogólne szkolnego Programu Profilaktyczno- Wychowawczego:

1. Treści programu wychowawczo-profilaktycznego wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, określonej rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku.

2. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom.

3. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach, rozwijają także  kompetencje kluczowe:

a) fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat;

b) społecznej, która oznacza konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmuje wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.

Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu.

 Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów odpowiedzialności za własne wybory.

 Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.

Program realizowany będzie w szkole przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów  oraz pozostałych pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem nauczycieli wychowawców i w porozumieniu z  nauczycielami  jest opracowanie planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.  

PODSTAWY PRAWNE

PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72).
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.
 3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych.
 4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33).
 5. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14. grudnia 2016 roku.
 6. Rozporządzenie MEN z dnia 14. lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

7.      Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2015, poz. 1249).

8.      Ustawa z dnia 22 sierpnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2016r., poz.1331).

9.      Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230).

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011 r. nr 161, poz. 968).

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1643).

12.  Ustawa: Karta Nauczyciela.

13.  Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia.

Treści zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego, w programach nauczania - wspomagają ten program. 

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki wychowania.

 Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności intelektualnych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata, oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia.

 Działania określone w niniejszym programie umożliwiają spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa.

Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i urzeczywistnianiu ich. Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy: Prawo Oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY:

 

Celem Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego jest podejmowanie skoordynowanych działań zmierzających do nabywania przez uczniów następujących cech:

1. Umiejętność przygotowania do dalszego kształcenia poprzez posiadanie wiedzy ogólnej oraz  kluczowych umiejętności, niezbędnych we współczesnym świecie, do których należą: posługiwanie się technologią informacyjno – komunikacyjną, wyszukiwanie, selekcjonowanie i krytyczna analiza informacji, rozpoznawanie własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się, pracy zespołowej.

2. Poszanowanie i ochrona mienia własnego i szkolnego.

3. Wrażliwość na dobro wspólne.

4. Wyrabianie szacunku do pracy własnej i innych.

5. Nabywanie umiejętności współżycia w grupie społecznej zgodnie z obowiązującymi normami i regułami.

6. Kształtowanie nawyków kultury i higieny osobistej.

7.Poszanowanie godności osobistej, nietykalności cielesnej i wyrabianie szacunku dla innych.

8. Empatia wobec osób niepełnosprawnych, chorych i starszych, potrzebujących pomocy.

9. Rozbudzenie więzi z rodziną.

10. Nabywanie umiejętności rozwiązywania  konfliktów  w różnych dziedzinach  życia, radzenie sobie z własnymi emocjami.

11. Szacunek wobec osób odmiennych narodowości, religii, poglądów.

12. Nabywanie nawyków zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia.

13. Bycie aktywnym i twórczym.

14. Akceptacja siebie i praca nad samorozwojem.

15. Tolerancja religijna, narodowościowa, światopoglądowa.

16. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich:

a) wyrabianie szacunku do tradycji, państwa oraz miejsc pamięci narodowych

b) rozwijanie zainteresowania kulturowymi wartościami regionu Śląska Opolskiego

PRZEWIDYWANE EFEKTY ZAKŁADANYCH CELÓW:

1. Lepsze relacje między uczniami – nauczycielami – rodzicami.

2. Wyrobienie umiejętności radzenia sobie z sytuacjami problemowymi i konfliktowymi.

3. Wyrobienie postaw społecznie pożądanych nastawionych na współdziałanie i drugiego człowieka.

4. Dostrzeżenie walorów zdrowego stylu życia.

5. Udoskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania różnorodnych form pomocy.

6. Zwiększenie ilości uczniów i rodziców korzystających ze wsparcia instytucji profesjonalnych w przypadku zaistniałych problemów.

7. Znajomość, wśród uczniów, możliwości dalszego kształcenia, wpływania na swoją dalszą ścieżkę edukacyjną.

HARMONOGRAM   REALIZACJI   DZIAŁAŃ   I CELÓW WYCHOWAWCZYCH

SFERA

Zadania

Forma realizacji

Osoby odpowiedzialne

Termin

INTELEKTUALNA

Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów

Przeprowadzanie w klasach diagnoz, obserwacje podczas bieżącej pracy

nauczyciele,

wychowawcy

wrzesień

Rozwijanie zainteresowań

i zdolności uczniów

Przygotowanie propozycji zajęć w zespołach przedmiotowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, konkursów, wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy, udział w życiu kulturalnym gminy,

przygotowanie programów artystycznych na uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na forum szkoły,

 

Szkolenie rady pedagogicznej z zakresu aktywnych metod pracy

 

Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator WDN

dyrektor

zgodnie z harmonogramem zajęć prowadzonych przez konkretne osoby

 

Zgodnie z kalendarzem szkolnych uroczystości określających terminy konkretnych przedsięwzięć i osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.

Zgodnie z terminami obserwacji lekcji ustalonym w planie nadzoru pedagogicznego

Rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych uzdolnień

zajęcia z orientacji zawodowej

wychowawcy pedagog szkolny, doradca zawodowy

 zgodnie z harmonogramem zajęć w poszczególnych klasach

Kształtowanie postawy twórczej

Szkolne uroczystości, kółka zainteresowań

wychowawcy

 

wychowawcy

Podnoszenie efektów kształcenia poprzez uświadamianie wagi edukacji i wyników egzaminów zewnętrznych

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, egzaminy próbne

Przewodni-

-czący zespołów

Przedmioto-

-wych

zajęcia zgodnie z harmonogramem opracowanym w dla poszczególnych klas

 

Uczenie planowania i dobrej organizacji własnej pracy

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

koordynator np. pedagog szkolny, wychowawcy

zgodnie z harmonogramem zajęć

MORALNA

Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

działalność charytatywna, wolontariat szkolny, schronisko dla zwierząt,

 

opiekun samorządu szkolnego, wychowawcy

Wg harmonogramu

Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości

nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania

 

zgodnie z kalendarzem uroczystości i personalną odpowiedzialnością za konkretne działanie

 

Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

 

wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

wychowawcy

terminy konkretnych wycieczek planowanych przez wychowawców i nauczycieli

Dbałość o zdrowy tryb życia

 

Promowanie zdrowego stylu życia, zdrowego odżywiania, czynnego odpoczynku, higieny osobistej

 

Udział w zawodach sporto-

wych,  zajęcia o zdrowym stylu życia, odżywiania się oraz znaczeniu ruchu dla zdrowia

Wychowawcy, nauczyciele w-fu

SPOŁECZNA

 

Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły

Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

wychowawcy

Wrzesień, tematy wg harmonogramu

Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

Uczenie zasad samorządności i demokracji

 

 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania.

 

 

 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna samorządu uczniowskiego.

 

 

 

pedagog szkolny

 

 

 

 

opiekun samorządu

zgodnie z harmonogramem zajęć.

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z programem zajęć w I półroczu.

 

 

 

 

ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

            Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

× obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

 × analizę dokumentacji,

× przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

× rozmowy z rodzicami,

× wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

× analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.
           Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną szkoły

PROGRAM DZIAŁAŃ PRZECIWSTAWIANIA SIĘ ZŁU,

ZAGROŻENIOM I PATOLOGII

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem. (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

§9 stanowi, że szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i Policji w sytuacjach kryzysowych, w szczególności, gdy dzieci lub młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki lub substancje, o których mowa w §1 w/w rozporządzenia (środki odurzające, substancje psychotropowe, środki zastępcze).

§10 nakłada na szkołę opracowanie, zgodnie ze statutem, strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, która uwzględnia m. in. procedury postępowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń oraz sposób współdziałania pracowników szkoły ze służbą zdrowia i Policją w sytuacjach wymagających interwencji:

1) w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji - w stosunku do osób, które nie ukończyły lat 18 (nie określono dolnej granicy wieku), dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późn. zm.). 

2) w zakresie postępowania w sprawach o czyny karalne - w stosunku do osób, które dopuściły się takiego czynu po ukończeniu 13 lat, ale nie ukończyły lat 17,

3) w zakresie wykonywania środków wychowawczych lub poprawczych - w stosunku do osób, względem których środki te zostały orzeczone, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez te osoby lat 21. 

Art. 1 §2 określa, że: nieletni to osoba, o której mowa w §1, czyn karalny to czyn zabroniony przez ustawę jako: - przestępstwo - czyn człowieka zabroniony pod groźbą kary, która określa jego znamiona, zawiniony i szkodliwy społecznie w stopniu wyższym, niż znikomy),

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109 poz. 756 z późn. zm.).  Na zasadach określonych w w/w ustawie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17. Art. 1. § 1. stwierdza, że wykroczeniu podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5.000 złotych lub nagany.

PROCEDURY SZKOLNE

Metody postępowania pedagogicznych i niepedagogicznych pracowników szkoły jako instytucji w sytuacjach kryzysowych.

§ 1

Zasady ogólne 

1. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia.

2. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.

3. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowania praw ucznia jest Dyrektor Szkoły.

4. Uczniowie wykraczający poza normy i zasady zachowania akceptowane w szkole

ponoszą sankcje przewidziane w Statucie Szkoły.

§2

Uczeń agresywny 

Podstawa prawna:

-          art. 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.)

-          Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.)

-          Rozporządzenie z dnia 9 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591)  roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 532)

1. Przerwanie agresji lub przemocy. Zidentyfikowanie ofiary, agresora i świadków.

2. Poinformowanie wychowawcy klasy, o zdarzeniu.

3. Wychowawca ustala okoliczności zdarzenia i sporządza notatkę. Należy wyjaśnić okoliczności zajścia: rozmowy oddzielnie z agresorem i poszkodowanym oraz ewentualnymi świadkami, jeśli agresorów jest kilku, należy porozmawiać z każdym osobno, zaczynając od lidera grupy, po wysłuchaniu relacji sprawcy należy go poinformować o dalszym postępowaniu (zawiadomieniu rodziców, wychowawcy, dyrektora, ewentualnie instytucji pozaszkolnych).

3. W przypadku powtarzających się zajść lub szczególnie poważnego przebiegu zdarzenia wychowawca informuje o sytuacji dyrektora szkoły.

4. Wychowawca udziela pomocy ofierze agresji. W przypadku stwierdzenia potrzeby udzielenia pomocy medycznej należy powiadomić rodziców poszkodowanego i  ustalić   dalsze postępowanie lub wezwać pogotowie.

5. Wychowawca powiadamia rodziców ucznia poszkodowanego i wzywa rodziców ucznia agresywnego.

6. Rodzice sprawcy zostają poinformowani o zdarzeniu i są zobowiązani do spowodowania pozytywnych zmian w zachowaniu swojego dziecka (mogą skorzystać  z pomocy pedagoga lub psychologa).

7. Wychowawca klasy podejmuje działania wyjaśniające oraz profilaktyczno-terapeutyczne w stosunku do sprawcy oraz działania kompensacyjne w stosunku do ofiary.

8. Wychowawca klasy oraz dyrektor szkoły nakładają na ucznia - sprawcę karę zgodnie ze statutem szkoły.

9. Jeżeli problem dotyczy klasy lub grupy, pedagog prowadzi stosowne zajęcia z zakresu bezpieczeństwa.

W przypadku zdarzenia o drastycznym przebiegu (bójka, uszkodzenie ciała itp.) lub związanego z czynami karalnymi należy zawiadomić policję lub sąd rodzinny. Szkoła może również podjąć współpracę z instytucjami zewnętrznymi (np. ośrodkami terapeutycznymi). W zakresie realizacji działań profilaktycznych szkoła w ramach potrzeb współpracuje z:

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozimku

Komendą Powiatowa Policji w Opolu i Ozimku

Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chrząstowicach

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu

Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Chrząstowicach

Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Opolu.

§3

Niepowodzenia szkolne ucznia

Wobec uczniów, u których nauczyciele przedmiotowi zauważają narastające niepowodzenia szkolne, wychowawca klasy we współpracy z pedagogiem i nauczycielem przedmiotowym przygotowują propozycje pomocy uczniowi. Konsultują je z uczniem i jego rodzicami w trakcie indywidualnych spotkań. Za zgodą rodziców uczeń może korzystać z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie : - dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, - zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, - zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, - konsultacji i porad dla uczniów 

§4

Wagary

1. Wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o każdorazowym przypadku wagarów.

2. Wychowawca informuje rodziców o nieobecności ucznia w szkole, jeśli nie zna przyczyny nieobecności.

3. Pojedyncze nieobecności ucznia na zajęciach w danym dniu nie mogą być przez rodziców usprawiedliwiane. Dopuszczalne jest usprawiedliwienie, jeżeli uczeń na ten czas został osobiście przez rodzica odebrany ze szkoły, lub uczeń wcześniej przedstawił pisemna prośbę rodzica o zwolnienie z lekcji

4. W przypadku nie reagowania rodziców (prawnych opiekunów) na przedłużające się wagary, wizyta w domu ucznia pedagoga szkolnego i wychowawcy oraz powiadomienie policji.

5. W przypadku dalszego braku reakcji rodziców (prawnych opiekunów) ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna egzekucja realizacji obowiązku szkolnego lub nauki, powiadomienie sądu.

§5

Palenie papierosów 

1. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie wychowawcę klasy.

2. Wychowawca klasy lub pedagog szkolny informują o zdarzeniu rodziców ucznia.

3. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów pierwszy raz otrzymuje upomnienie, które

zostaje przez niego podpisane i umieszczone w dokumentacji wychowawcy.

4. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów drugi raz otrzymuje kolejne upomnienie, które

zostaje przez niego podpisane i umieszczone w dokumentacji wychowawcy oraz zostaje

przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza w obecności rodziców.

5. Uczeń przyłapany na paleniu papierosów po raz trzeci otrzymuje naganę wychowawcy

klasy na piśmie za rażące naruszenie statutu szkoły.

6. Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na

piśmie za rażące naruszenie statutu szkoły. Uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania, o co

najmniej jeden stopień. 

§6

Korzystanie z alkoholu, narkotyków, środków odurzających 

1. Powiadomienie wychowawcy, dyrekcji oraz pogotowia i policji.

2. Odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz nie pozostawienie go samego.

3. Wezwanie rodziców. W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub niemożności

skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami, zawiadomienie najbliżej jednostki

policji.

4. Wezwanie lekarza, który podejmie decyzję o skierowaniu ucznia do domu lub

placówki służby zdrowia, lub przekazania ucznia do dyspozycji policji - w

porozumieniu z dyrekcją szkoły.

5. Przeprowadzenie - późniejsze - rozmów z rodzicami w obecności ucznia i pedagoga

szkolnego zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego zachowania - podjęcie

ewentualnych działań terapeutycznych.

6. Udzielenie nagany dyrektora za nie przestrzeganie statutu szkoły.

7. Obniżenie oceny z zachowania.

8. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjne powiadomienie policji i sądu.

§7

Fałszowanie dokumentów

Sytuacje fałszerstwa w szkole:

- dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwane ocen, usprawiedliwianie nieobecności),

- przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców,

- podrabianie (przerabianie) zaświadczeń lekarskich,

- podkładanie prac innych uczniów jako własnych oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie,

- inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w zawodach sportowych, wycieczce)

1. Osoby mogące podjąć decyzję o wszczęciu postępowania szkolnego:

- wychowawca klasy,

- nauczyciel przedmiotu,

- pedagog szkolny,

- zespół wychowawczy,

- dyrektor szkoły.

2. Procedura postępowania wypadku stwierdzenia fałszerstwa:

- powiadomienie rodziców ucznia,

- spotkanie z uczniem i jego rodzicami celem wyjaśnienia powodów fałszerstwa,

- podjęcie decyzji o dalszym postępowaniu w obecności rodziców.

3. W przypadku podrobienia dokumentu szkolnego (dziennik, oficjalne dokumenty szkoły) szkoła kieruje informację i prośbę o interwencję do Komisariatu Policji. 

§8

Kradzież, niszczenie mienia szkolnego lub prywatnego 

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia lub wychowawca, po otrzymaniu informacji od ucznia o kradzieży, przeprowadza z poszkodowanym i świadkami rozmowę w celu ustalenia okoliczności  zdarzenia.

2. Nauczyciel  podejmuje działania zmierzające do zwrotu skradzionego mienia poszkodowanemu, z wyłączeniem jednak przeszukania domniemanego sprawcy.

3. Nauczyciel, który podjął wstępną interwencję, przekazuje informację o zdarzeniu wychowawcy klasy poszkodowanego i sprawcy, a w przypadku jego nieobecności pedagogowi.

4. Wychowawca lub pedagog, jeżeli istnieje taka konieczność, kontynuują wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.

5. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę ze sprawcą zdarzenia oraz jego rodzicami/ opiekunami prawnymi. Rozmowa obejmuje informacje o ustalonych okolicznościach zdarzenia, ustalenie formy i terminu zwrotu skradzionego mienia , sposób ukarania sprawcy.

6. Wychowawca lub pedagog przeprowadza rozmowę z poszkodowanym i  jego rodzicami/ opiekunami prawnymi przekazując ustalenia podjęte podczas spotkania ze  sprawcą i jego rodzicami/ opiekunami prawnymi.

7. W uzasadnionym przypadku pedagog i wychowawca w porozumieniu z dyrektorem szkoły podejmują decyzję o zawiadomieniu policji. O tym fakcie informują rodziców/prawnych opiekunów poszkodowanego i sprawcy. 

§9

Zagrożenie demoralizacją 

1. Wobec uczniów, u których zauważa się przejawy demoralizacji społecznej w postaci m.in.:

·         używania i propagowania wulgaryzmów, słów i obrazów obrażających godność innych,

·         używania lub rozprowadzania substancji psychoaktywnych, alkoholu, papierosów,

·         wagarów,

·         udziału w kradzieżach i zniszczeniach na terenie szkoły,

·         powtarzających się zachowań agresywnych,

·         prowokowania powstawania sytuacji konfliktowych,

·         uzależnień od substancji psychoaktywnych,

·         uzależnień od telefonu komórkowego (fonoholizm), Internetu, gier komputerowych

·         cyberprzemocy wobec uczniów i pracowników szkoły

·         przyniesienia na teren szkoły substancji i przedmiotów zagrażającej życiu lub zdrowiu innych uczniów, wychowawca klasy we współpracy z rodzicami ucznia podejmuje działania mające na celu zmianę jego postawy.

2. Działania te mogą mieć formę:

·         rozmów z uczniem w obecności rodzica

·         podpisania kontraktu przewidującego pożądany typ zachowań ucznia, ofertę pomocy szkolnej, formy pomocy i kontroli ze strony rodziców oraz konsekwencje w razie powtarzania zachowań niepożądanych

·         udziału w zajęciach terapeutycznych – indywidualnych lub grupowych zmiany klasy na równorzędną, za zgodą dyrektora szkoły

·         zwrócenia się z prośbą o działania wspierające do: Komendy Policji, Sądu Rejonowego-Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

§10

Nieobecność rodziców ucznia

1. Rodzice lub prawni opiekunowie ucznia opuszczający miejsce zamieszkania powinni poinformować dyrekcję szkoły o osobie, której powierzają pełnienie opieki nad dzieckiem. Informacja powinna mieć formę pisemną i zostać złożona w sekretariacie szkoły.

 2. Wychowawca klasy, który otrzymał informację o nieobecności rodziców lub prawnych opiekunów ucznia zobowiązany jest przekazać ją dyrekcji szkoły.

 3. Dyrekcja szkoły zgłasza fakt pozostawienia dziecka bez opieki osoby dorosłej do Komendy Powiatowej Policji. 

§11

Cyberprzemoc , zagrożenia w cyberprzestrzeni 

Wszelkie dowody cyberprzemocy powinny zostać zabezpieczone i zarejestrowane. Należy zanotować datę i czas otrzymania materiału, treść wiadomości oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, itp.) lub adres strony WWW, na której pojawiły się szkodliwe treści czy profil. Zabezpieczenie dowodów nie tylko ułatwi dalsze postępowanie dostawcy usługi (odnalezienie sprawcy, usunięcie szkodliwych treści z serwisu), ale również stanowi materiał, z którym powinny się zapoznać wszystkie zaangażowane w sprawę osoby: dyrektor i pedagog szkolny, rodzice i policja.

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy: informacja o tym, że w szkole miała miejsce cyberprzemoc może pochodzić z różnych źródeł. Osobą zgłaszającą fakt prześladowania może być poszkodowany uczeń, jego rodzice, inni uczniowie, świadkowie zdarzenia, nauczyciele.

2. Jeśli wiedzę o zajściu posiada nauczyciel niebędący wychowawcą, powinien przekazać informację wychowawcy klasy, który informuje o fakcie pedagoga szkolnego.

3. Pedagog szkolny wspólnie z wychowawcą powinni dokonać analizy zdarzenia i zaplanować dalsze postępowanie.

4. Do zadań szkoły należy także ustalenie okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.

5. Poważne przypadki cyberprzemocy przebiegające z naruszeniem prawa (np. groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści) muszą być bezwzględnie zgłaszane na Policję.

6. Dyrektor szkoły powiadamia Sąd Rodzinny o sprawie w sytuacji, gdy:

• rodzice sprawcy cyberprzemocy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a uczeń nie zaniechał dotychczasowego postępowania lub gdy do szkoły napływają informacje o innych przejawach demoralizacji dziecka;

• szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze (rozmowa z rodzicami, konsekwencje regulaminowe wobec ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.), a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów.

7. W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest znany i jest on uczniem szkoły, pedagog szkolny wraz z wychowawcą powinni podjąć następujące działania:

• przeprowadzić rozmowę z uczniem, której celem jest ustalenie okoliczności zajścia, wspólnie zastanowić się nad jego przyczynami i poszukać rozwiązania sytuacji konfliktowej; • jeśli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów, należy rozmawiać z każdym z nich z osobna, zaczynając od lidera grupy;

• omówić z uczniem skutki jego postępowania i poinformować o konsekwencjach regulaminowych, które zostaną wobec niego zastosowane (zgodnie z SSD). Dodatkowo uczeń-sprawca może mieć czasowy zakaz korzystania ze szkolnej pracowni multimedialnej w czasie wolnym lub przynoszenia do szkoły akcesoriów elektronicznych;

• ponadto podejmując decyzję o rodzaju kary należy wziąć pod uwagę: rozmiar i rangę szkody, czas trwania prześladowania, czy było to długotrwałe działanie, czy pojedynczy incydent, świadomość popełnianego czynu, rodzaj rozpowszechnianego materiału;

• zobowiązać sprawcę do zaprzestania swojego działania i usunięcia z sieci szkodliwych materiałów;

• ustalić ze sprawcą sposób zadośćuczynienia wobec ofiary cyberprzemocy.

8. Rodzice sprawcy zostają poinformowani o przebiegu zdarzenia i zapoznani z materiałem dowodowym, a także z decyzją w sprawie dalszego postępowania i podjętych przez szkołę środkach dyscyplinarnych wobec ich dziecka.

9. Ofiara cyberprzemocy otrzymuje w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczną udzielaną przez pedagoga lub psychologa szkolnego. Natomiast po zakończeniu interwencji wychowawca wraz z osobą udzielającą pomocy monitorują sytuację ucznia sprawdzając, czy nie są wobec niego podejmowane dalsze działania przemocy bądź odwetowe ze strony sprawcy.

10. Rodzice dziecka będącego ofiarą cyberprzemocy zostają poinformowani o problemie i podjętych działaniach szkoły.

11. Pedagog szkolny zobowiązany jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.

§12

Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

1. Podczas pobytu w szkole używa się telefonu komórkowego za zgodą nauczyciela, tylko do celów edukacyjnych lub w nagłych przypadkach. W innych sytuacjach aparaty powinny być wyłączone i schowane.

2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność.

3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież sprzętu w szkole i poza szkołą (wycieczki, wspólne wyjścia).

4. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szkoły.

5. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.

6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP3 czy

aparatu fotograficznego jest całkowicie zakazane na terenie szkoły,  wyjątkiem jest działanie o charakterze edukacyjnym.

7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły

powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia i przechowywany w gabinecie dyrektora szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag.

8. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych

związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).

9. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

10. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy

do sądu rodzinnego.

§13

Dojazd do szkoły

1. W drodze do szkoły uczeń znajduje się pod opieką wyznaczonej przez organ prowadzący osoby. Odpowiada ona za bezpieczeństwo uczniów w autobusie.

2. Sytuacje nieprawidłowego zachowania uczniów opiekun zgłasza w możliwie najkrótszym czasie do dyrekcji szkoły. Dyrekcja wspólnie z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym podejmuje działania w celu zmiany zachowania ucznia. Informuje o sytuacji jego rodziców,
w razie braku zmiany postawy podejmuje dalsze działania we współpracy z rodzicami.

3. Zastrzeżenia wobec zachowania opiekuna, uczniowie oraz ich rodzice powinni zgłaszać bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy lub pedagoga szkolnego do dyrekcji szkoły. Dyrekcja szkoły podejmuje kroki w celu wyjaśnienia zarzutów i zmiany sytuacji w trakcie spotkania z opiekunem, informuje o nich zainteresowanych. 

§14

Sprawy sporne i konflikty 

1. Konflikt pomiędzy uczniami na terenie klasy, rozstrzyga wychowawca klasy. Pomocą służy mu pedagog szkolny. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

2. Konflikt pomiędzy uczniami różnych klas rozstrzyga pedagog szkolny we współpracy z wychowawcami klas. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice uczniów,

3. Konflikt pomiędzy uczniem i nauczycielem – rozstrzyga dyrektor szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym i wychowawcą ucznia. W sytuacjach długotrwałego, ostrego konfliktu, o udział w spotkaniu wyjaśniającym i zamykającym konflikt, proszeni są rodzice ucznia,

konflikt między nauczycielem, a rodzicami ucznia – rozstrzyga dyrektor szkoły, a w razie konieczności Rada Pedagogiczna przy czym rodzic ma prawo odwołać się do organu nadzorującego szkołę.  

§15

Informacja o podłożeniu bomby 

1. Osoba, która odebrała telefon z pogróżkami, powinna prowadzić rozmowę w sposób umożliwiający uzyskanie jak największej ilości informacji dotyczących zagrożenia oraz zapamiętać istotne dla zdarzenia informacje.

2. Natychmiast powiadomić dyrektora szkoły.

3. Dyrektor niezwłocznie powiadamia policję.

4. Do czasu przybycia policji akcją kieruje dyrektor szkoły.

5. Na miejsce zagrożenia incydentem bombowym dyrektor szkoły (osoba przez niego wyznaczona) wzywa służby pomocnicze, takie jak: policję, pogotowie ratunkowe, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie wodnokanalizacyjne, pogotowie energetyczne, MPEC.

6. Po przybyciu policji na miejsce incydentu bombowego przejmuje ona dalsze kierowanie akcją. Należy bezwzględnie wykonywać polecenia policjantów.

7. Podejrzanych przedmiotów nie wolno dotykać, a o ich lokalizacji należy powiadomić dyrektora.

8. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie oraz opuścić szkołę, zabierając rzeczy osobiste (plecaki, torby itp.). 

§16

Informacja o podłożeniu bomby lub ujawnienie przedmiotu/substancji niewiadomego pochodzenia

1. Bezzwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły.

2. Dyrektor szkoły powiadamia policję dzwoniąc na numer 997. Zawiadamiając podaje następujące dane :

- rodzaj zagrożenia i źródło informacji o zagrożeniu

 - treść rozmowy z osobą przekazującą informację o podłożeniu ładunku wybuchowego

 - numer telefonu, na który przekazano informację o zagrożeniu oraz dokładny czas jej przejęcia

 - opis miejsca i wygląd ujawnionego przedmiotu

3. Dyrektor wykonuje wszystkie polecenia dyżurującego policjanta, który przejmuje kierowanie akcją i podejmuje decyzję o sposobie działań, aż do momentu przyjazdu policji na miejsce zdarzenia.

 4. Do czasu przyjazdu policji, należy w miarę istniejących możliwości zabezpieczyć Zagrożone miejsce, zachowując elementarne środki bezpieczeństwa, bez narażania uczniów na niebezpieczeństwo.

 5. Dyrektor szkoły czuwa nad przebiegiem akcji aż do przyjazdu policji. PODEJRZANYCH PRZEDMIOTÓW NIE WOLNO DOTYKAĆ!

6. Policja na miejscu zdarzenia zabezpiecza teren. Zainteresowania i uwagi wymagają:

- rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób,

 - pozostawione bez opieki przedmioty typu: paczki, pakunki itp.,

- osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku,

- samochody w szczególności furgonetki pozostawione w nietypowych miejscach.

7. Po ogłoszeniu ewakuacji należy zachować spokój i opanowanie, co pozwoli sprawnie i bezpiecznie opuścić zagrożony rejon.

FORMY POMOCY WYCHOWAWCZEJ DLA UCZNIÓW,  KTÓRZY ZNALEŹLI SIĘ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA

Nauczyciele  w swojej pracy  wychowawczej, wspierając w tym zakresie rodziców, powinni zmierzać do tego, aby uczniowie :

 1. Znajdowali  w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego ;
 2. Rozwijali  w sobie dociekliwość poznawczą , ukierunkowaną na poszukiwaniu prawdy dobra i piękna na świecie ;
 3. Mieli świadomość życiowej  użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów szkolnych, jak i całej edukacji na danym etapie;
 4. Stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra własnego  z dobrem innych
 5. Poszukiwali , odkrywali i dążyli  na drodze rzetelnej  pracy do osiągnięcia wysokich celów   życiowych i wartości  ważnych dla odnalezienia  własnego miejsca w  świecie;
 6. Uczyli się szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności  lokalnej i w państwie ;
 7. Przygotowali się do rozpoznania wartości moralnych, dokonywania wyborów  i hierarchizacji  wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
 8. Kształtowali w sobie  postawę  dialogu, umiejętność  słuchania innych  i rozumienia ich poglądów;  umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów.

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLASOWYCH

 

 Zadaniem wychowawcy  jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,
a w szczególności :

·         tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia , proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;

·         inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

·         podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami  a innymi członkami społeczności szkolnej.

WYCHOWAWCA by zrealizować wymienione zadania :

 1. Otacza indywidualną opieką każdego wychowanka
 2. Wspólnie z uczniami i rodzicami planuje  i organizuje różne formy życia zespołowego rozwijające jednostki  i integrujące  zespól uczniowski,
 3. Na podstawie Programu wychowawczego ustala treści  i formy zajęć tematycznych na godzinach  do dyspozycji wychowawcy
 4.  Zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi  w szkole zasadami  oceniania
 5.  Współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie, uzgadniając  z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec uczniów, którzy z racji szczególnych uzdolnień  albo z powodu trudności i niepowodzeń szkolnych potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki
 6. Utrzymuje kontakt z rodzicami  uczniów w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo wychowawczych ich dzieci, okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych oraz otrzymywania  od nich pomocy w swoich działaniach włączania ich w sprawy życia klasy  i szkoły;
 7. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi  kwalifikowaną pomoc w  rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów
 8. Jest rzecznikiem  spraw ucznia  w kontaktach z innymi osobami.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

UCZEŃ MA PRAWO DO:

1.      Szacunku poszanowania godności  w sprawach osobistych, koleżeńskich
i rodzinnych, wolności myśli, sumienia i wyznania, do nietykalności cielesnej, nie wolno nikomu drwić z nazwiska ucznia jego uczuć, poglądów i przekonań, religii wyglądu, cech usposobienia i umysłu, komentować jego stosunków rodzinnych
i przyjaźni; nie wolno zachęcać do donosicielstwa

2.      Zapoznania się z programem nauczania , jego treścią ,celami, wymaganiami, wyrażania opinii i wątpliwości  dotyczących treści nauczania  oraz uzyskiwania, wyjaśnień i odpowiedzi ;

3.      Przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi  szkoły, pedagogowi i innym nauczycielom swoich problemów  oraz uzyskania od nich pomocy, wyjaśnień
i odpowiedzi;

4.      Jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły , nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności  osobistej;

5.      Jawnego  umotywowania oceny jego postępów w nauce i zachowaniu;

6.      Powiadamiania z tygodniowym wyprzedzeniem  o terminie i zakresie prac klasowych

7.      Odpoczynku w przerwach  między-lekcyjnych, świątecznych, w czasie ferii
i wakacji ;

8.      Dodatkowej pomocy nauczyciela , zwłaszcza wtedy gdy nie radzi sobie  z opanowaniem materiału i powtórnego  w  uzgodnionym terminie sprawdzenia i oceny wiedzy i umiejętności powtórnie, ma też prawo  do pomocy  ze strony kolegów;

9.      Udziału w organizacji życia szkolnego  i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych

10.  reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

11.  Redagowania i wydawania gazety szkolnej w porozumieniu z dyrektorem szkoły;

12.  Pomocy medycznej socjalnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami;

13.  Wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna Samorządu Uczniowskiego

 

  UCZEŃ  MA OBOWIĄZEK:

 1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób odpowiedzialny
 2. Respektowania zasad etyki powszechnie obowiązujące normy współżycia społecznego takich jak:

a)      poszanowanie godności osobistej i wolności drugiego człowieka

b)      okazywanie szacunku dorosłym i kolegom

c)      przeciwstawianiu się objawom brutalności i wulgarności

d)     szanowania poglądów i przekonań innych osób

e)      poszanowanie cudzej własności

f)       zachowanie tajemnicy korespondencji i informacji o sprawach osobistych  powierzonych mu w zaufaniu , chyba że szkodziło by to ogółowi  lub życiu

i zdrowiu powierzającego

 1. Naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody
 2. Systematycznego uczenia się, zgodnie ze swoimi możliwościami
 3. Uczęszczania na wszystkie zajęcia przewidziane planem nauczania w danej klasie.
 4. Współtworzenia właściwej atmosfery  w szkole opartej na zasadach solidarności

      demokracji, tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości i wolności.                                     

 1. Godnego  i kulturalnego zachowywania się w szkole i poza nią.
 2. Podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom  Dyrektora Szkoły, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego  Samorządu Klasowego, Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej oraz nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 3. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne  oraz swoich kolegów.
 4. Niepalenia  papierosów, niepicia alkoholu, nieużywania narkotyków i innych środków odurzających.
 5. Dbania o higienę osobistą  i wygląd. Dziewczęta noszą kolczyki tylko w uszach, wielkość i kształt kolczyków nie mogą zagrażać bezpieczeństwu swojemu i     Chłopcy nie noszą kolczyków.
 6. Troszczenia się o mienie szkoły, jej estetyczny wygląd, staranie o utrzymanie porządku na terenie szkoły

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI

Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców.

RODZICE MAJĄ PRAWO DO:

 1. Wglądu przy zapisywaniu dziecka do szkoły do „Programu  Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły i wyrażania o nim opinii
 2. Określania i współdziałania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii / ankiety, opracowania /,opiniowania projektu Programu  Wychowawczo- Profilaktycznego szkoły udziału w planowaniu i organizowaniu życia wychowawczego klasy
 3. Podejmowaniu uchwał / zgodnych z prawem/w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców
 4. Decyzji w sprawie uczęszczania bądź nie uczęszczania ucznia  na zajęcia religii oraz w zajęciach: wychowania do  życia w rodzinie i innych zajęć dodatkowych
 5. Uzyskania pomocy w sprawie wychowania od wychowawcy, pedagoga, dyrektora szkoły
 6. W uzasadnionych wypadkach /określonych statutem szkoły /rodzice danej klasy mogą wnioskować  do dyrektora szkoły o zmianę wychowawcy klasy 
 7. Opiniowania i zgłaszania wniosków, uwag, opinii przy tworzeniu  podstawowych dokumentów naszej szkoły

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

·         w zakresie organizowania podręczników szkolnych

·         w zakresie dowozu dzieci

·         decydowanie o wyborze firmy ubezpieczeniowej

·         organizowanie wspólnych spotkań uczniów, nauczycieli, rodziców oraz środowiska lokalnego

FORMY ORGANIZACYJNE  KONTAKTÓW SZKOŁY Z RODZICAM

 1. Ogólnoszkolne spotkania celem podsumowania półrocza/dwa spotkania /

nie rzadziej jak raz na dwa miesiące spotkania w klasach  z wychowawcami

 1. Kontakty indywidualne z wychowawcą
 2. Wezwanie rodziców do szkoły w związku z naruszeniem przez ucznia zasad współżycia  szkolnego bądź zniszczeniem wyposażenia.
 3. Rozmowy telefoniczne
 4. Indywidualne listy lub notatka w zeszycie ucznia

·         W kontaktach nauczycieli z rodzicami powinny obowiązywać szczerość , życzliwość i rzeczowość. 

·           Na zebraniach o sukcesach  należy mówić  imiennie, natomiast o negatywach – problemowo i statystycznie .

·         Sprawy najtrudniejsze, dotyczące ucznia, jego problemów, należy omawiać szczerze, ale w indywidualnej rozmowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Na początku roku szkolnego każdy wychowawca jest zobowiązany do opracowania planu wychowawczego swojej klasy oraz pracy świetlicy szkolnej na podstawie niniejszego programu .

2.   Niniejszy program ma charakter otwarty i może być uzupełniony i zmieniany w trybie

      jego uchwalenia. Obowiązuje przez 5 lat.