Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Stypendium Wójta


Zmiana terminu złożenia wniosku
UCHWAŁA NR VIII.59.2015

Rady Gminy Chrząstowice

z dnia 2 września 2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379,1072) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VI.39.2015 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 15 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r. poz. 1029), wprowadza się następującą zmianę:

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5.  Warunkiem ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice jest złożenie wniosku przez Dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 lipca każdego roku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Warzecha

UCHWAŁA NR VI.39.2015
Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379,1072) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
Celem promowania i wyróżniania uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym lub pracy prospołecznej ustala się zasady udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice dla uczniów uczęszczających do szkół prowadzonych przez gminę Chrząstowice.
§ 2.
Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice może być udzielane w:
1) zakresie edukacji za szczególne osiągnięcia związane z procesem nauczania, a w szczególności finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych;
2) zakresie sportu za osiągnięcia w indywidualnym współzawodnictwie sportowym;
3) zakresie działalności prospołecznej za szczególne osiągnięcia związane z pracą na rzecz społeczności szkolnej, lokalnej oraz ludzi potrzebujących.
§ 3.
Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice udziela się uczniom klas od IV do VI szkoły podstawowej oraz uczniom gimnazjum.
§ 4.
1. Wójt Gminy Chrząstowice udziela stypendium naukowe uczniom, którzy:
1) spełnili łącznie następujące kryteria:
a) wykazali nienaganną postawę,
b) uzyskali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania w bieżącym roku szkolnym,
c) w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą w szkole podstawowej co najmniej 5,2, a w gimnazjum 5,0;
2) ponadto spełnili jeden z warunków:
a) zostali finalistami olimpiad, konkursów przedmiotowych na szczeblu ponadgminnym,
b) organizowali lub inicjowali szczególnie wartościowe działania w środowisku szkolnym lub lokalnym, o charakterze edukacyjnym, sportowym, artystycznym, kulturalnym lub charytatywnym,
c) aktywnie działali w organizacji szkolnej – jako lider przedsięwzięć podejmowanych przez społeczność szkolną,
d) udokumentują inne osiągnięcia o charakterze edukacyjnym, sportowym lub prospołecznym.
2. Wójt Gminy Chrząstowice udziela stypendium za osiągnięcia sportowe uczniom, którzy:
1) spełnili jeden z warunków:
a) zostali laureatami zawodów sportowych na szczeblu ponadgminnym,
b) brali udział w finałach mistrzostw województwa
c) osiągnęli indywidualne wartościowe sukcesy w różnych dyscyplinach;
2) ponadto spełnili łącznie następujące kryteria:
a) otrzymali co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
b) uzyskali co najmniej bardzo dobrą ocenę z wychowania fizycznego,
c) w klasyfikacji rocznej uzyskali średnią ocen co najmniej 4,0.
§ 5.
Warunkiem ubiegania się o Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice jest złożenie wniosku przez dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej nie później niż 5 dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym.
§ 6.
1. Wójt powołuje Komisję Stypendialną oraz określa zasady i tryb jej działania.
2. Stypendium udziela Wójt Gminy Chrząstowice po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję Stypendialną.
3. Stypendium wynosi jednorazowo 200 zł dla jednego ucznia w danym roku szkolnym, ma charakter jednorazowej nagrody pieniężnej, przyznawanej na koniec roku szkolnego.
§ 7.
Wypłata stypendium będzie dokonywana gotówką w kasie Urzędu Gminy Chrząstowice na rzecz rodzica lub opiekuna prawnego ucznia lub przelewem na wskazany rachunek bankowy rodzica lub opiekuna prawnego ucznia, w terminie do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego.
§ 8.
Środki finansowe na Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice zostaną przewidziane w budżecie gminy Chrząstowice od roku szkolnego 2014/2015.
§ 9.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
§ 10.
Tracą moc uchwały:
1) Nr XXXI.241.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice;
2) Nr XXXIII.270.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 25 czerwca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania Stypendium Wójta Gminy Chrząstowice.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  
Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Warzecha

ZARZĄDZENIE NR 360.2014

Wójta Gminy Chrząstowice

z dnia 3 września 2014 r.

w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz określenia zasad i trybu jej działania

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz § 6 ust. 1 uchwały nr XXXI.241.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Chrząstowice zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Stypendialną zwaną dalej Komisją do rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium uczniom osiągającym wysokie wyniki w nauce, współzawodnictwie sportowym lub pracy prospołecznej, w składzie:

1) Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji, jako Przewodniczący Komisji;

2) dwóch przedstawicieli Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Pomocy Społecznej;

3) Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 3 w Dębskiej Kuźni;

4) nauczyciel - opiekun Samorządu Szkolnego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Chrząstowicach.

§ 2. Członkowie Komisji pełnią swoje funkcje społecznie, bez prawa do wynagrodzeń i diet.

§ 3. Posiedzenie Komisji zwołuje jej przewodniczący.

§ 4.

1. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności conajmniej połowy ustalonego składu.

2. W sprawach spornych decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 5. Członkowie Komisji składają oświadczenia o bezstronności w stosunku do stypendystów. Oświadczenia zostaną dołączone do dokumentacji prac Komisji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 6. Z prac Komisji sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie obecni na posiedzeniu.

§ 7.

1. Komisja opiniuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, kierując się kryteriami zawartymi w § 4 uchwały nr XXXI.241.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 26 marca 2014 w sprawie zasad udzielania stypendium Wójta Gminy Chrząstowice.

2. Z wnioskami o stypendium mogą występować dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjum.

3. Wnioski o stypendium należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Chrząstowice do dnia 31 lipca każdego roku na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Wnioski rozpatrywane są w miesiącu sierpniu każdego roku, na posiedzeniu Komisji.

5. Wnioski niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

6. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Wójt.

7. Od decyzji Wojta odwołanie nie przysługuje.

§ 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy może przyznać z własnej inicjatywy jednorazowe stypendium po zaopiniowaniu przez Komisję.

§ 9. O przyznanych stypendiach Wójt informuje dyrektorów szkół, w których uczą się nagrodzeni uczniowie.

§ 10. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Wójt Gminy Chrząstowice

Helena Rogacka