Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Stanisława Staszica w Chrząstowicach

Zasady korzystania z hali sportowej

Dziennik Urzędowy Województwa Opolskiego z dnia 18 kwietnia 2013 r. poz. 984
Uchwała Nr XXII.160.2013 Rady Gminy Chrząstowice
z dnia 20 marca 2013 r.
w sprawie ustalenia zasad korzystania z hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chrząstowicach, ul. Szkolna 1

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje:
 
§ 1.
1. Hala sportowa jest udostępniana:
1) od poniedziałku do piątku w godz.: 8°° - 21°°;
2) w sobotę i niedzielę w zależności od potrzeb.
2. W godzinach od 8°° - 15°° hala sportowa udostępniona jest na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Chrząstowice.
3. Z hali sportowej mogą korzystać:
a) dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela lub opiekuna,
b) kluby i sekcje sportowe pod nadzorem trenera lub instruktora,
c) zakłady pracy, instytucje, organizacje, grupy zorganizowane,
d) osoby fizyczne,
e) kibice oraz osoby uczestniczące wyłącznie podczas imprez sportowych, których formuła organizacyjna dopuszcza udział publiczności,
f) osoby uczestniczące w innych imprezach organizowanych za zgodą administratora.
4. Hala sportowa udostępniana jest nieodpłatnie i w pierwszej kolejności na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w szkołach na terenie Gminy Chrząstowice oraz wynajmowana jest odpłatnie osobom fizycznym, osobom prawnym i grupom zorganizowanym w godzinach wolnych od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na podstawie umowy najmu z Wójtem Gminy, której zawarcie poprzedza wniosek skierowany do Wójta Gminy za pośrednictwem Administratora. Zasady odpłatności za wynajem hali określi Wójt w drodze zarządzenia.
5. Terminy wynajęcia hali powinny być uzgadniane z Administratorem.
6. Wynajmujący pomieszczenia hali sportowej korzystają z własnego sprzętu sportowego (piłki, stroje i obuwie sportowe).
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życiem po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy
Wilibald Niesłony